Politika privatnosti

Politika privatnosti

Značenje pojmova iz člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

1)   "podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

2)   na koje se podaci odnose" je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

3)   "obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

8)   "rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

9)   je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

10)    "primalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

11)    "treća strana" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;

12)    "pristanak" lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pris tanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

13)    "povreda podataka o ličnosti" je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) kojim je regulisana oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti i isključivo u svrhe koje su konkretno određene, uz Vaš izričit pristanak, opravdane i zakonite. Rukovalac Vaše podatke neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu sa svrhom u koju je prikupljen.

od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa Vašim ličnim podacima koje ste sa nama podelili.

slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam bez odlaganja odgovoriti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Rukovalac o svojim korisnicima prikuplja sledeće podatke:

·        osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, adresa za isporuku);

·        kontakt podaci i podaci o Vašoj komunikaciji s Rukovaocem (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vreme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vreme i trajanje telefonskih poziva,

·        kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s Rukovaocem (internet stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);

·        podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum primanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rešavanju reklamacija proizvoda i/ili odustanka od ugovora;


·        podaci o upotrebi internet stranice (datum i vreme posete internet stranice, posećene stranice tj. URL-i, vreme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posećenih stranica, ukupno vreme posete internet stranice, radnje na internet stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavca;

·        podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;

·        druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahteva na određene usluge, koje te podatke zahtevaju.

usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obaveštenja, učestvujete u nagradnoj igri ili kada za prikupljanje ličnih podataka postoji zakonski osnov. Vaši podaci se čuvaju godinu dana.

Svrha obrade i pravni osnov

ponude novih proizvoda i usluga, promocija i isporuke robe i optimizacije internet stranice.

posebno određenih svrha, ukoliko je prikupljanje i obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i ukoliko je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza koje Rukovaoc ima, prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici podataka

Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga).

(ugovornim obrađivačima podatak), koji te podatke mogu obrađivati isključivo u ime i za račun Rukovaoca uz pun zaštitu Vaših prava i zakonom zaštićenih interesa u zasebnim ugovorima koje sa njima zaključimo i to samo u skladu sa namenama koje su opredeljene u ovoj politici privatnosti. Rukovalac neće prodavati vaše lične podatke trećim neovlašćenim licima, a ugovorni obrađivači imaće pristup Vašim podacima samo u meri u kojoj je to neophodno kako bi ispunili svoje ugovorne obaveze prema Rukovaocu.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Rukovalac deli određene podatke su: advokatske kancelarije i drugi pravni i poslovni savetnici; kurirske službe, pružaoci usluge obrade podataka i analitike, pružaoci usluge slanja e-maila (Mailchimp), pružaoci usluge sistema za plaćanja, kao što su: WsPay, PayPal, Solo, pružaoci usluge internet oglašavanja (npr. Google, Facebook).

Zaštita podataka

obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. Rukovalac štiti vaše podatke korišćenjem antivirus zaštite i drugih odgovarajućih tehnoloških i informatičkih sistema.

ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. Rukovalac izvršava redovne provere kako bi osigurao da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Zaposlenima, IT podršci i kurirskim službama i ostalim eksternim obrađivačima podataka omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju. Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, omogućeno je samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla.

radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije i trećim licima

Rukovalac ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

www.tim99.shop . Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o rukovanju vašim podacima na tim stranicama.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačice, ugrađivati dodatna pracé nja trece strane i

nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujucí pracenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Vaši lični podaci nece biti preneti trecí m licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade,

Podaci se čuvaju na zakupljenom hostingu sa obezbedjenim SSL sertifikatom, i njemu pristupaju samo lica ovlašćena od strane rukovaoca.


vaši podaci ce

biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci ce

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujucí i preko uređaja koje koristite).

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se prijavljujete uz Vaš izričiti pristanak i odjaviti u bilo koje vreme.

Vaša e-adresa ce se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Vaša prava

podataka o ličnosti, prava da zahtevate ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, pravo podnošenja pritužbe Povereniku, pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji su to podaci, pristup Vašim

kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Rukovaoca na sledeće načine:

TIM 99 DOO BEOGRAD

11 120 Beograd, Zrenjaninski put 6

MB: 17231928

PIB: 100039639

E-mail: tim99@eunet.rs

62 1999 199 ; +381 63 1999 99

Tel: +381 11 444 44 99

biti izbrisani osim

izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.Kontakt lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti: nikola.stevanovic@tim99.net; tel: +381 63 461 04

Vaša korpa je prazna

Pregledajte naše kategorije i
sigurni smo da ćete naći šta tražite!